Darmowa dostawa

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Regulamin

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) usług i towarów przez firmę Comfort Service.

 

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 k.c. i są stosowane przez Firmę Comfort Service Denis Miszeniow z siedzibą we Wrocławiu, ul. Orzechowa 28/12, NIP: 6912402406, REGON: 021973367. Ogólne warunki stanowią integralną część Umów oraz zamówień i obowiązują obie strony Umowy, jeśli nie uzgodnią one pisemnie wyraźnie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia warunków wymagają pisemnej zgody wyrażonej przez firmę Comfort Service Denis Miszeniow.

 

Użyte w tekście sformułowania:

 • OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży;
 • Towary – rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie handlowej firmy Comfort Service i będące przedmiotem Umów sprzedaży zawieranych z firmą Comfort Service;
 • Usługi – jakiekolwiek prace usługowe znajdujące się w ofercie firmy Comfort Service na podstawie zamówienia lub umowy na rzecz Kupującego;
 • Kupujący – osoba fizyczna, prawna, podmiot gospodarczy lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która wyraziła wolę zakupu jakiegokolwiek Produktu firmy Comfort Service;
 • Produkty – towary i usługi będące w ofercie firmy Comfort Service;
 • Siła wyższa – jakiejkolwiek zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Strony nie mogły zapobiec i na które nie miały wpływu, w szczególności zamieszki, pożary, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne, stan wojenny, klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające transport wyrobu, jakiekolwiek rządowe zarządzenia lub zmiany prawa ustanawiające ograniczenia produkcyjne lub powodujące brak możliwości produkcji lub/i sprzedaży, akty terroryzmu stojące na przeszkodzie w realizacji całości lub części umowy, nieprzewidziane zmiany ogólnych stosunków gospodarczych, finansowych lub politycznych powodujące znaczne zachwianie równowagi kontraktowej lub finansowej;
 • Zamówienie – oferta zakupu Produktów firmy Comfort Service złożona przez Kupującego elektronicznie lub na piśmie, określająca zakres asortymentu Produktów, ich ilość, niezbędne do określenia cechy, dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT i dane teleadresowe osoby reprezentującej Kupującego w kontaktach z firmą Comfort Service;
 • Stałe stosunki handlowe – sytuacja, w której Comfort Service łączy z Kupującym umowa w okresie dłuższym niż 5 miesięcy;
 • Przewoźnik – podmiot realizujący na zlecenie firmy Comfort Service transport Produktów do miejsca ustalonego przez Strony;
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku;

«Comfort Service» i «firma Comfort Service» – ©Comfort Service Denis Miszeniow.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Złożona przez firmę Comfort Service propozycja dokonania sprzedaży Produktów lub Usług wiąże przez okres 4 dni, jeśli nie zostanie podany inny termin. Żadna taka propozycja, niezależnie od tego jak ją nazwano (włączając w to nazwanie jej ofertą) nie stanowi wiążącej firmę Comfort Service oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję złożenia przez potencjalnego Kupującego zamówienia.
 2. Wszelkie informacje zawarte w katalogach i materiałach reklamowych firmy Comfort Service oraz na stronach internetowych www.pontony-aviks.pl oraz www.comfort-service.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3. Kupujący składa zamówienie w formie pisemnej: bezpośrednio w biurze firmy Comfort Service, faksem, listem lub pocztą elektroniczną. Zamówienie powinno zawierać opis Produktu, ilość i potwierdzenie ceny.
 4. Przesłane firmie Comfort Service przez Kupującego zamówienie jest wiążące dla Kupującego, jeżeli dokonując zamówienia znał lub mógł z łatwością poznać ceny zamawianych Produktów. W przypadku, gdy Kupujący takich cen nie znał, lub nie mógł ich z łatwością poznać, albo, gdy znane mu wcześniej ceny uległy zmianie, Kupujący będzie związany zamówieniem, jeżeli nie anuluje go niezwłocznie (w ciągu 24 godzin) po otrzymaniu od firmy Comfort Service informacji na temat tych cen.
 5. Comfort Service nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia Kupującego i jego wykonania.
 6. W przypadku przyjęcia przez Comfort Service zamówienia Kupującego z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie (w ciągu 24 godzin) ewentualnych uwag. W wypadku przedstawienia tych uwag, dla związania firmy Comfort Service takim zamówieniem konieczne jest ostateczne ustalenie pomiędzy stronami warunków Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną.
 7. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia, jeżeli nie otrzyma on odpowiedzi od firmy Comfort Service, Kupujący związany jest zamówieniem przez okres 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie uważa się za nieprzyjęte.
 8. Żadne zamówienie nie wiąże firmy Comfort Service, jeżeli Comfort Service nie potwierdzi pisemnie przyjęcia tego zamówienia.
 9. Przyjęcie zamówienia nie wiąże firmy Comfort Service w sytuacji, gdy z przyczyn pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą, w szczególności z powodu siły wyższej albo zachowań Kupującego lub osób trzecich (w tym poddostawców firmy Comfort Service) dostarczenie i sprzedaż Produktów jest niemożliwe, nadmiernie utrudnione lub wiąże się dla firmy Comfort Service ze stratami.
 10. Przyjęcie zamówienia nie wiąże firmy Comfort Service w sytuacji, gdyby łączne zadłużenie Kupującego wobec firmy Comfort Service przekroczyło kwotę kredytu kupieckiego (o ile kwota taka została pomiędzy Stronami ustalona) albo w przypadku, gdyby Kupujący opóźniał się z zapłatą na rzecz firmy Comfort Service jakichkolwiek należności.
 11. Termin realizacji zamówienia liczony jest od końca dnia, w którym łącznie spełnione zostały następujące warunki:
  – Comfort Service potwierdził przyjęcie zamówienia;
  – Kupujący nie ma żadnych zaległości w zapłacie za wcześniejsze zamówienia wobec firmy Comfort Service;
  – Kupujący zaakceptuje podpisem (lub mailem) przedstawione produkty;
  – Comfort Service potwierdzi – po sprawdzeniu, – iż posiada lub ma dostęp do potrzebnych produktów.
 12. Minimalny (najkrótszy) termin realizacji zamówienia po spełnieniu warunków określonych w ustępie 11 wynosi 4 (cztery) pełne dni robocze,
 13. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie ustalenia przez Strony wszystkich elementów i cen zamawianych Produktów.
 14. Uznaje się, iż ze strony Kupującego zamówienie dokonane jest z chwilą przesłania do siedziby firmy Comfort Service wypełnionego formularza zamówienia. Złożenie zamówienia jest wiążące dla Kupującego, to znaczy jest prawnym zobowiązaniem się Kupującego, że dokona on zapłaty za Produkty dostarczone mu przez Comfort Service.
 15. W wypadku zamówienia za pośrednictwem strony www.pontony-aviks.pl albo www.comfort-service.pl, za złożenie zamówienia uznaje się wypełnienie wszelkich rubryk określonych w formularzu elektronicznym, jako konieczne do złożenia zamówienia. Przekazując dane dotyczące zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokładnie określić jego parametry. W razie wątpliwości Kupujący winien skontaktować się z firmą Comfort Service.
 16. Po otrzymaniu zamówienia Comfort Service ma prawo zwrócić się do Kupującego o uściślenie szczegółów zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do tego uściślenia i uzgodnienia wszystkich szczegółów.

CENY I PŁATNOŚCI

 1. Kupujący zapłaci cenę stosowaną przez firmę Comfort Service w dniu zawarcia umowy sprzedaży Produktów, o ile Strony nie ustaliły inaczej na piśmie.
 2. Ceny Produktów nie obejmują kosztów ich dostawy przez przewoźnika lub przez transport własny firmy Comfort Service.
 3. Przy pierwszych trzech zamówieniach Kupujący płaci gotówką przy odbiorze lub dokonuje przedpłaty.
 4. Cena Produktów zostanie zapłacona przez Kupującego najpóźniej w terminie wskazanym na fakturze.
 5. Zapłata dokonywana będzie w formie przelewu na konto bankowe wskazane na fakturze lub gotówką do kasy w siedzibie firmy Comfort Service.
 6. W przypadku woli Kupującego płacenia przelewem począwszy od czwartego zamówienia, Kupujący jest zobowiązany dostarczyć do siedziby firmy Comfort Service swoje dokumenty rejestracyjne (oryginały do wglądu i kopie): wypis z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej nie starszy niż 3 miesiące, decyzja o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o nadaniu nr REGON oraz pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Kupującego.
 7. Za datę płatności strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto firmy Comfort Service.
 8. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie firmie Comfort Service przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.
 9. Jeżeli opóźnienie w płatności będzie dłuższe niż 7 dni, Comfort Service ma prawo wstrzymać dalsze wykonywanie usług i dalsze dostawy dla Kupującego, a wszelkie płatności Kupującego wobec firmy Comfort Service stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin zapłaty. W przypadku skorzystania przez Comfort Service z tych uprawnień Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec firmy Comfort Service za szkody powstałe na skutek skorzystania przez Comfort Service z tych uprawnień ani żadne roszczenia z tytułu kar umownych.
 10. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania do zapłaty ceny sprzedaży Produktów, Comfort Service ma prawo żądać, przed wydaniem Produktów i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności, uiszczenia należności gotówką albo udzielenia przez Kupującego określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności. Jeśli nie nastąpi to niezwłocznie (nie później niż w terminie 48 godzin), Comfort Service ma prawo odstąpić od umowy bez zobowiązań odszkodowawczych.
 11. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

OPAKOWANIE

 1. Towary i wykonanie Usług winny odpowiadać średnim wymaganiom dla danego gatunku, rodzaju Towarów bądź usług i winny być opakowane wg odpowiednich przepisów prawa oraz standardów obowiązujących w firmie Comfort Service lub w przedsiębiorstwach jego poddostawców – o ile Strony nie umówią się inaczej na piśmie.
 2. Koszt opakowania obciąża Kupującego, a opakowanie nie jest zwrotne, o ile nie postanowiono inaczej na piśmie.
 3. Kupujący może zostać obciążony również kosztami zabezpieczenia lub ubezpieczenia Produktów na czas transportu.

DOSTAWA

 1. Dostawa odbywa się transportem własnym firmy Comfort Service lub za pomocą zaangażowanego przez Comfort Service przewoźnika, na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu lub formularzu rejestracyjnym, o ile nie ustalono inaczej na piśmie.
 2. Przesyłka dostarczana jest na koszt i ryzyko Kupującego bez względu na wartość przesyłki.
 3. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący może zgłosić ewentualne zastrzeżenia, co, do jakości i sposobu wykonania usługi. Zastrzeżenia składa się w terminie 24 godzin od momentu otrzymania przesyłki. Brak zastrzeżeń w tym terminie oznacza akceptację Produktów i Usług wykonanych przez Comfort Service.
 4. Jeżeli adres, pod który ma nastąpić dostawa, nie zostanie wskazany przez Kupującego w danym zamówieniu, uważać się będzie, że Produkty mogą być dostarczone przez Comfort Service do dowolnego miejsca, w którym wykonywana jest działalność przez Kupującego lub pod jego adres wpisany do właściwego rejestru przedsiębiorców (lub do ewidencji działalności gospodarczej) albo do miejsca, do którego Produkty były przez firmę Comfort Service dostarczane Kupującemu już wcześniej.
 5. Koszty transportu obciążają Kupującego, według stawek zaangażowanego przewoźnika lub według stawki 2,50 złote/kilometr trasy do Kupującego i z powrotem w przypadku transportu własnego firmy Comfort Service.
 6. Termin dostawy zostaje zachowany przez Comfort Service w szczególności, gdy w terminie tym Comfort Service postawił Produkty do dyspozycji Kupującego w swojej siedzibie lub w ustalonym miejscu dostawy.
 7. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron poweźmie informację, że nie będzie w stanie dotrzymać ustalonego umową terminu wykonania Usługi bądź dostawy/odbioru Produktów, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę, podając równocześnie przewidywany możliwy termin zrealizowania zobowiązań, których dotyczy opóźnienie. Dotyczy to również wchodzących w skład dostawy dostaw częściowych.
 8. W przypadku ryzyka powstania znacznej szkody na skutek poważnego opóźnienia w realizacji Usług, w dostawie lub odbiorze Produktów, Strona, po której stronie nie leżą przyczyny opóźnienia jest uprawniona do pisemnego odstąpienia od umowy. Jeśli opóźnienie dotyczy jedynie określonej partii Produktów, odstąpienia można dokonać jedynie w odniesieniu do tej partii.
 9. Jeśli opóźnienie w wykonaniu Usługi lub dostawie Produktów dotyczy zamówienia według specjalnych wskazówek Kupującego lub realizacja Zamówienia wymaga materiałów/towarów, których firma Comfort Service zazwyczaj nie posiada w magazynie, a Kupujący o tym wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć, Kupujący może odstąpić od umowy wyłącznie w sytuacji, gdy opóźnienie było poważne (tj. nie krótsze niż 14 dni), a Produkty objęte opóźnieniem mogą być dostarczone Kupującemu przez kogoś innego niż Comfort Service w terminie wcześniejszym niż nowy termin realizacji dostawy podany przez Comfort Service.
 10. Kupujący zobowiązany jest powiadomić Comfort Service o ewentualnych roszczeniach z tytułu opóźnienia w dostawie, w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 7 dni od chwili, gdy dostawa według umowy powinna mieć miejsce. Nie przedstawienie roszczeń w tym terminie oznacza bezwarunkowe zrzeczenie się ich przez Kupującego.
 11. Opóźnienie w dostawie powstałe z przyczyn, za które firma Comfort Service nie ponosi odpowiedzialności, nie zwalnia Kupującego z obowiązku odbioru Produktów, zapłaty ceny i innych świadczeń. Jeśli w zaistniałej sytuacji opóźnienie Kupującego w zapłacie ceny sprzedaży Produktów przekroczy 14 dni, Comfort Service uprawniony będzie do odstąpienia od umowy bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań i do żądania od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 50% ceny netto (bez VAT) nieodebranych Produktów, niezależnie od zapłaty ceny sprzedaży. Po upływie tego terminu Comfort Service może też, z zachowaniem prawa do odstąpienia od umowy w każdym czasie, zmagazynować nieodebrane Produkty w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Kupującego i domagać się wykonania przez Kupującego obowiązków umownych. Firma Comfort Service może również żądać zwrotu kosztów magazynowania. Firma Comfort Service może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonej wyżej kary umownej.
 12. Firma Comfort Service nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie uchybienie terminowi.
 13. Przy odbiorze Produktów Kupujący zobowiązany jest w obecności pracownika firmy Comfort Service lub przewoźnika sprawdzić zawartość dostawy oraz, pod rygorem utraty roszczenia, ustalić ewentualne braki ilościowe lub jakościowe, które winny być odnotowane na dokumentach przewozowych. O zaistnieniu powyższej okoliczności, Kupujący zobowiązany jest powiadomić Comfort Service najpóźniej w terminie 24 godzin (z wyłączeniem świąt, sobót i niedziel) od momentu dostawy Produktów.
 14. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, Kupujący może domagać się albo dostarczenia zamówionej partii Produktów w brakującej ilości albo korekty faktury o wartość brakujących Produktów. W przypadku stwierdzenia braków jakościowych Kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji.
 15. Do dopuszczalnych tolerancji w zakresie wymiarów, długości i innych parametrów, podobnie jak do prawa firmy Comfort Service do zmiany parametrów w stosunku do określonych w zamówieniu, odnoszą się normy ogólnie stosowane w branży dla poszczególnych rodzajów Produktów, o ile Strony nie postanowiły inaczej na piśmie.
 16. Produkty odebrane przez Kupującego bez zastrzeżeń uważa się za pozbawione wad jawnych.
 17. Wszelkie ryzyka, a w szczególności ryzyko uszkodzenia lub utraty Produktów przechodzą na Kupującego z chwilą wydania ich przez Comfort Service.
 18. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Do czasu zapłaty ceny Produktów, pozostają one własnością firmy Comfort Service.
 2. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie za Produkty firma Comfort Service uprawniona jest wedle swojego wyboru, niezależnie od innych postanowień niniejszych OWS, żądać zwrotu wydanych i niezapłaconych Produktów bądź żądać zapłaty ceny sprzedaży.
 3. W przypadku żądania zwrotu Produktów, Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko niezwłocznie zwrócić wszystkie niezapłacone Produkty (włącznie z załadunkiem, transportem i rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Comfort Service) w ciągu 7 dni od chwili skierowania żądania w stanie nieuszkodzonym.

GWARANCJA

 1. W odniesieniu do sprzedanych Produktów wyłączona jest rękojmia, określona w przepisach Kodeksu cywilnego.
 2. Comfort Service jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.
 3. Reklamacja nie może dotyczyć rodzaju i jakości towaru po jego uprzednim zaakceptowaniu przez Kupującego.
 4. Udzielenie gwarancji oznacza, że w wypadku zaistnienia oczywistych wad Produktów Comfort Service zobowiązany jest w stosownym okresie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o wadach, podjąć decyzję albo o usunięciu wady, albo o dostarczeniu nowych Produktów w miejsce wadliwych, albo o nieuwzględnieniu reklamacji.
 5. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi firmy Comfort Service o wadzie w ciągu okresu gwarancyjnego od momentu dostarczenia Produktów Kupującemu.
 6. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie będzie składował i nie zabezpieczy wadliwego Produktu w taki sposób, aby był w zapakowany w taki sam sposób jak w momencie dostarczenia przez Comfort Service.
 7. Termin na rozpoznanie roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wynosi 14 dni roboczych.
 8. Warunkiem zgłoszenia roszczenia z gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego oryginału faktury zakupu (bądź paragonu fiskalnego) Produktów lub oryginału dokumentu dostawy Produktów oraz dostarczenie do firmy Comfort Service pisemnej reklamacji lub zgłoszenie jej na stronie internetowej www.pontony-aviks.pl albo www.comfort-service.pl.
 9. W przypadku uwzględnienia reklamacji (wymiana lub naprawa wadliwego Produktu), Comfort Service odbierze, a następnie dostarczy kupującemu Produkt wolny od wad do miejsca ustalonego przez Strony.
 10. Kupujący zobowiązany jest wskazać termin odbioru wadliwego Produktu, w terminie 7 dni od momentu uwzględnienia reklamacji. Miejsce odbioru wadliwego Produktu nie może być dalej położone od siedziby firmy Comfort Service niż miejsce uprzedniej dostawy. W przypadku nie wyznaczenia terminu i miejsca odbioru wadliwego Produktu w terminie 7 dni, Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji.
 11. W przypadku uwzględnienia reklamacji Comfort Service może zaproponować obniżenie ceny sprzedaży wadliwego Produktu. W terminie 7 dni od momentu otrzymania od firmy Comfort Service propozycji obniżenia ceny Kupujący winien złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie jej przyjęcia. W przypadku zgody lub braku odpowiedzi w terminie 7 dni, Strony uznają, iż Kupujący wyraził zgodę na obniżenie ceny. W takim przypadku Comfort Service wystawi fakturę korygującą, zaś Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia firmie Comfort Service podpisanej faktury korygującej w terminie 7 dni od momentu jej otrzymania. W przypadku niedostarczenia firmie Comfort Service faktury korygującej przez Kupującego w terminie 7 dni od jej otrzymania, Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji.

SIŁA WYŻSZA

 1. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strony są zwolnione ze zobowiązań wynikających z umowy oraz z OWS w czasie trwania takich okoliczności.
 2. Strona narażona na działanie siły wyższej nie jest odpowiedzialna za spowodowane tym niewykonanie lub opóźnione wykonanie umowy. Wykonanie umowy może być zawieszone w całości lub w części w razie działania siły wyższej. Strona narażona na działanie siły wyższej może również z tego względu odstąpić od umowy, bez prawa do żądania odszkodowania przez drugą Stronę. Strona będąca narażoną na powyższe działania zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony elektronicznie lub na piśmie. Strony podejmą współpracę, aby zminimalizować skutki spowodowane zaistnieniem siły wyższej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W każdym przypadku, gdy powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza firmy Comfort Service wobec Kupującego, jest ona ograniczona do rzeczywistej straty.
 2. W przypadku wystąpienia przeciwko Kupującemu osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez firmę Comfort Service Produktem lub z rzeczami, do których wytworzenia użyto Produktów, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić Comfort Service na piśmie, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności firmy Comfort Service z tego tytułu.
 3. Comfort Service nie ponosi żadnej odpowiedzialności za posiadanie przez Produkty określonych cech ani za przydatność dostarczonego Produktu do realizacji zamierzonych przez Kupującego celów, chyba, że Comfort Service udzielił Kupującemu pisemnego zapewnienia, iż Produkty posiadają określone cechy, albo, że są one przydatne do realizacji zamierzonych przez Kupującego celów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 2. Niniejsze OWS zostały sporządzone w polskiej wersji językowej. W przypadku tłumaczenia jej przez Kupującego na inny język i rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, decydująca będzie wersja polska.
 3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia OWS wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Jeżeli poszczególne postanowienia OWS stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień OWS.
 5. Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS, Kupującemu nie przysługują względem firmy Comfort Service jakiekolwiek dalej idące roszczenia ani roszczenia oparte na innych podstawach. W szczególności, Kupującemu nie przysługują roszczenia z rękojmi wynikające z wad Produktu lub braków Produktu (inne niż określone w niniejszych OWS), roszczenia wynikające z nieterminowej jego dostawy, a także roszczenia dotyczące zmiany przedmiotu dostawy, roszczenia o zmniejszenie ceny Produktu, o odszkodowanie za szkodę, za szkody osób trzecich oraz za dalsze pośrednie szkody lub utracone korzyści.
 6. Ewentualne spory wynikłe z realizacji Umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby firmy Comfort Service.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz OWS mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Składając Zamówienie Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl